Členské a zmeny s tým súvisiace.

V súvislosti so zmenami, ktoré priniesol nový zákon o športe a rozhodnutím vrcholových orgánov SFZ máme my, ako klub, pokiaľ sa chceme uchádzať o akúkoľvek dotáciu z verejných, štátnych, samosprávnych….. zdrojov, povinnosť hodnoverne doložiť počet riadnych členov FK Rača, o.z.
Novela zmieňovaného zákona o športe hovorí (parafrázujem) „… že riadnym členom akejkoľvek športovej organizácie je taká osoba, ktorá si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo štatútu tejto organizácie, či záujmového združenia a zaplatí členský príspevok/poplatok, ktorý je oficiálne stanovený príslušnou organizáciou….“  V našom prípade ide o SFZ.
Na základe rozhodnutia orgánov SFZ bolo členské pre súťažný ročník 2016/2017 stanovené nasledovne:
Hráči do U18        3 Eura
Hráči dospelí        6 Eur
Tréneri                10 Eur
Kluby                   20 Eur
Členské sa týka KAŽDÉHO hráča a trénera, ktorý bude cez ISSF nominovaný na zápas, teda uvedení v zápise o stretnutí.
Samotné členské sa generuje do zbernej faktúry zasielanej SFZ každý mesiac na jednotlivé kluby, ktoré sú povinné toto členské uhradiť a následne zabezpečiť, aby rovnakú čiastku obdržali od dotknutých osôb a to, najlepšie, bezhotovostne na osobitný bankový účet klubu.
FK Rača má pre tento účel zriadený osobitný účet vedený v Tatra Banke.
SK55 1100 0000 0026 6370 8172
2663708172/1100
KAŽDÝ hráč, resp. rodič, musí na tento učet zaslať príslušnú čiastku a do popisu transakcie/sprava pre príjemcu uviesť  Meno – členské za ročník 2016/2017
Rád by som ešte raz zopakoval, že FK Rača MUSÍ uhradiť členské Slovenskému futbalovému zväzu v zbernej faktúre, v opačnom prípade nám hrozí disciplinárne konanie.
Ocenili by sme, keby sme to mali všetko uzavreté najneskôr do 21.09.2016, keďže súťažné stretnutia už v tom čase budú mať odohrané všetky mužstvá.
Po tomto termíne ten hráč, ktorý členské nebude mať uhradené NEBUDE môcť nastúpiť, resp. byť nominovaný na zápas.
S pozdravom
Za FK Rača, o.z.
R.Šimonič
Share Now

Related Post